Friday, May 26, 2006

Japanese Sound effects and what they mean

I wonder kutu mana la yang compile mende ni. Tapi ia satu panduan yang hebat kalau nak baca manga.

pashi = impact: smack! click! (see also bashi, nashi)
pata pata = flap flap
patata = spatter spatter
patan = door slamming (see also batan)

Senarai Penuh

No comments: